Przed wypełnieniem jakiegokolwiek formularza należy zastanowić się, dla kogo został przygotowany, czy skierowany dokument. Z drugiej strony, przystępując do pracy nad wykonaniem obowiązku sporządzenia oraz złożenia własnej deklaracji PIT, wielu podatników zastanawia się, który formularz należy wybrać. Największe wątpliwości pojawiają się w zakresie różnic pomiędzy PIT – 36 i PIT – 37. Już dziś informacje dla kogo przeznaczony został PIT – 37.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

PIT – 37 to zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Z założenia jest przeznaczony dla osób, które pracowały u jednego pracodawcy i osiągały tylko za jego pomocą dochody. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku określa jednak krąg podmiotów dokładniej (m.in. art. 45 ust 1. ustawy). Zgodnie z nią:

 • Z formularza PIT-37 korzystają podmioty spełniające z założenia łącznie poniższe kryteria:

  • Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych

  • Podatnicy, którzy uzyskali przychody wyłącznie za pośrednictwem płatnika

  • Przychody te podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych

  • Zastosowanie do przychodów ma skala podatkowa

  • Nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej;

  • Nie prowadzili działów specjalnych produkcji rolnej;

  • Nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów dochodów małoletnich dzieci;

  • Nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

Przykłady zastosowania PIT-37

Najczęściej formularz PIT-37 będzie miał zastosowanie do przychodów z tytułu:

 • Wynagrodzeń i innych ze stosunku służbowego,

 • Stosunku pracy,

 • Stosunku pracy nakładczej,

 • Emerytur,

 • Rent,

 • Świadczeń przedemerytalnych,

 • Zasiłków przedemerytalnych,

 • Należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych,

 • Zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,

 • Stypendiów,

 • Przychodów z działalności osobistej (np. umów zlecenia, kontraktów itp.),

 • Przychodów z praw autorskich i innych,

 • Świadczeń z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

 • Należności za pracę dla tymczasowo aresztowanych,

 • Należności z umowy aktywizacyjnej.

Dodatkowe informacje ważne

By móc rozliczać się wspólnie z małżonkiem, obie osoby (podatnicy) muszą spełniać przesłanki i warunki powyższe. Jeżeli podatnik nie spełnia, któregoś z warunków, a ma do niego zastosowanie powyżej wskazywany art. 45 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wypełnia on zeznanie PIT-36.

Podsumowanie dla PIT-37

PIT – 37 jest jedną z najpopularniejszych deklaracji podatkowych służących podatnikom w Polsce. Wybierając ten formularz należy ponadto zawsze pamiętać o sprawdzeniu jego aktualności (najnowszej wersji) – wypełnienie nieprawidłowego zeznania może wiązać się z konkretnymi sankcjami prawnymi. Rekomendowanym rozwiązaniem jest rozpoczęcie pracy nad zeznaniem wcześniej, tak aby można było uzupełnić braki, poprawić błędy czy nawet zmienić formularz jeżeli okaże się nieprawidłowy. Jednocześnie, organy podatkowe zachęcają osoby, które jeszcze nie skorzystały z wersji elektronicznej deklaracji, aby w tym roku przygotowały e-deklaracje i wysłały je bezpłatnie przez Internet.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here