prokurent

Prokurent jest to człowiek zajmujący się zadaniami specjalnym. Jest to Innymi słowy pełnomocnik pomagający nam sprawach prowadzenia firmy. Osobom taką może być osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba ustanowiona przez przedsiębiorcę już wpisanego do rejestru. Sprawdź w jaki sposób udziela się prokury oraz jakie są jej rodzaje. 

Przeczytaj też: https://www.wsb.com.pl/prokurent-kto-to-i-jak-ci-pomoze-w-firmie/

Jak udzielić prokury?

Przedsiębiorcy wpisani do krajowego rejestru sądowego ustawiają prokurę w formie pisemnej. Następnie w przeciągu 7 dni składają oni wniosek o wpis do rejestru na formularz wraz z załącznikiem KRS-ZL. L jest to liczba podporządkowana wybranej spółce. Formularz KRS-Z1 dotyczy spółki jawnej, spółki komandytowej oraz spółki partnerskiej. Formularz KRS-Z2 obowiązuje w spółce komandytowo-akcyjnej. Formularz KRS-Z3 tyczy się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Do takiego formularza należy dołączyć w ustawę zarządu o powołaniu prokurenta, jego zgodę na pełnienie funkcji oraz adres doręczeń. W przypadku założenia spółki przez portal S24, można zgłosić prokurenta przez ten system. W zgłoszeniu określamy rodzaj prokury. Jeżeli prokura nie została zgłoszona w Krajowym Rejestrze Sądowym to i tak jest udzielana oraz obowiązuje, ponieważ jest udzielona w formie pisemnej. Tradycyjne złożenie wniosku jest to koszt 350 zł kropka W przypadku składania wniosku online opłata wynosi 300 zł.

Sposób udzielenia prokury – CEIDG

Przedsiębiorcy, którzy wpisani są do Centralnej Ewidencji i Informacji od Działalności Gospodarczej wpisują prokurenta za pośrednictwem portalu CEIDG. Jedyne co należy zrobić, to zalogować się oraz podpisać wniosek profilem zaufanym bądź kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wpisz do CEIDG nic nie kosztuje. Prawo udzielić się prokuratury mają: w spółkach osobowych wszyscy Wspólnicy, mający prawo prowadzenia spółki, w spółkach kapitałowych wszyscy członkowie zarządu, a także przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Rodzaje prokury

Obecnie Istnieją dwa rodzaje prokury. Prokura samodzielna, gdzie prokurent działa sam, może dokonywać wszelkich czynności jednoosobowo, niezależnie od innych prokurentów. Prokura oddziałowa, która ustawia prokurenta dla oddziału przedsiębiorstwa, a zakres umocowania jest ograniczony wyłącznie do spraw związanych z prowadzeniem tego oddziału.

Zadania prokurenta

Prokurent odpowiedzialny jest za sprawy takie jak:

• reprezentowanie przedsiębiorcy przed urzędem, bankiem, sądem

• wytoczenie oraz cofnięcie powództwa, uczestniczenie w rozprawie sądowej 

• zawieranie umów kredytu bądź pożyczki, odbierania korespondencji, a także przyjmowanie oświadczeń kierowanych dla firmy 

• składanie oświadczeń woli podpisany profilem zaufanym bądź bezpiecznym podpisem elektronicznym 

• reprezentowanie przedsiębiorcy w postępowaniu podatkowym 

• powołanie pełnomocnika do konkretnej czynności

• składanie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki 

• podpisywanie weksli i czeków

Wygaśnięcie prokury 

Prokura wygasa w przypadku:

  • wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru
  • śmierci prokurenta
  • odwołania prokurenta
  • ogłoszenia upadłości
  • otwarcia likwidacji
  • przekształcenia przedsiębiorcy

Zobacz też: http://www.aircold.pl/swiadectwo-pracy/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here