ZUS zależny od przychodu 2019

Przyszły 2019 rok ma być czasem mocnych zmian, w zakresie zasad i wysokości składek na ZUS. Od dłuższego czasu, pojawiały się zapowiedzi na temat konieczności odciążenia najsłabszych podmiotów gospodarczych i zmniejszenia ich zobowiązań wobec ZUS. Jak wyglądają zasady nowej ustawy i czy faktycznie zobowiązania zostają zmniejszone?

Rewolucja w zasadach

Jedną z największych zmian, jest zasada możliwości uzależnienia składek ZUS od przychodów przedsiębiorcy. W tej kwestii, część podmiotów będzie miała uzależnione składki od tego, jak dużym (pod względem przychodów) jest podmiotem. Od 1 stycznia 2019 roku zgodnie z ustawą system ubezpieczeń społecznych, dla podmiotów których roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku, nie przekroczył trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku, uzależnione będzie od przychodu. W 2018 roku płaca minimalna wynosi 2100 zł brutto. 30-krotność tej stawki wyznacza więc granicę na poziomie 63 000zł.

Z powyższego wynika, że przedsiębiorca, który osiąga mniejsze przychody roczne niż 63 000 zł (średnio 5250 zł miesięcznie), będzie mógł skorzystać z uzależnienia stawki ZUS od swojego przychodu. W tym miejscu warto zauważyć, że każdy podmiot będzie musiał wyliczyć samodzielnie czy oraz w jakiej wysokości podlega danym składkom.

Jak obliczyć składkę

W celu obliczenia należnej Zakładowi Ubezpieczeń Składki należy znać dwa podstawowe wzory obliczeniowe – są to:

  1. Przeciętny miesięczny przychód

Wzór na obliczenie przeciętnego miesięcznego przychodu pozwala określić, czy podatnik mieści się w granicach możliwości skorzystania z preferencyjnych – obliczeniowych stawek ZUS. Aby go obliczyć, należy znać roczny przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz liczbę dni kalendarzowych prowadzenia tej działalności w poprzednim roku kalendarzowym. Uzyskany wynik, dzielenia przychodu przez liczbę dni, należy pomnożyć przez 30. Jeżeli wynik będzie mniejszy niż 63000 zł, przedsiębiorca może skorzystać z preferencji.

  1. Współczynnik za dany rok kalendarzowy

Najniższa możliwa wysokość wymiaru składek, może być natomiast obliczona za pomocą przemnożenia przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku kalendarzowego, przez wskazany przez ustawodawcę współczynnik – ogłoszony na dany rok kalendarzowy. Obliczenie wskaźnika możliwe jest za pomocą wzoru powyżej.

Podsumowanie i rekomendacje

Jak można zauważyć, ustawodawca postawił na większe zaangażowanie podatnika w system obliczania należności wobec ZUS. Z jednej strony, pozwala to zindywidualizować sytuację podatnika, z drugiej należy jednak pamiętać, że nakłada to na podatnika nowe obowiązki podatkowe. Biorąc pod uwagę swoje dane finansowe oraz obliczenia, ma on teraz obowiązek samodzielnego obliczenia wysokości składek. W tym miejscu warto podkreślić, że ubezpieczony może z założenia zadeklarować jako podstawę wymiaru składek kwotę wyższą niż najniższa podstawa wymiaru składek. Nie może być to jednak kwota niższa (poza ustalonymi wyjątkami – np. tak zwane preferencyjne zus).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here