Możliwe wsparcie sięga sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Jednorazowe dotacje z urzędu pracy na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej cieszą się w Polsce nieustającą popularnością. To doskonały sposób na pozyskanie początkowego kapitału finansowego, który często jest niezbędny, by zacząć pracę na własny rachunek. Szczególnie, że wsparcie wynosić może maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, które obowiązuje w dniu zawierania umowy z urzędem – to zatem ponad 20 tysięcy złotych. Kto może skorzystać z tego rozwiązania?

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Z urzędowych środków na podjęcie działalności gospodarczej skorzystać mogą przede wszystkim zarejestrowani bezrobotni. Wsparcie skierowane jest jednak również do poszukujących pracy opiekunów osób niepełnosprawnych oraz absolwentów centrów i klubów integracji społecznej.

Pamiętać jednak trzeba o kilku warunkach, które spełniać muszą wnioskodawcy. Nie mogą oni wcześniej otrzymać bezzwrotnych środków z Funduszu Pracy (albo innych, bezzwrotnych środków publicznych) na podjęcie działalności. Nie mogą także składać innych wniosków o przyznanie jednorazowych środków na ten cel. Nie mogą też posiadać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli posiadali już firmę, ale zakończyli działalność – musiało do tego dojść co najmniej rok przed złożeniem stosownego wniosku o wsparcie. Ponadto nie mogą być karani (w ciągu dwóch ostatnich lat)  za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Wnioskodawcy muszą być też gotowi do zobowiązania się do niepodejmowania zatrudnienia przez rok od momentu rozpoczęcia swojej działalności oraz do wykorzystania środków zgodnie z ich przeznaczeniem. Konieczne jest także zobowiązanie się do prowadzenia nowo otwartej firmy przez rok – jest to warunek dla bezzwrotności otrzymywanych środków.

Jak ubiegać się o dotację?

Właściwy wniosek złożyć należy do powiatowego urzędu pracy, który będzie odpowiedni w kontekście miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o wsparcie lub też biorąc pod uwagę miejsce prowadzenia zaplanowanej działalności. Podlegać będzie on ocenie nie tylko formalnej, ale także merytorycznej. Uwzględnione zostaną m.in. takie czynniki, jak doświadczenie i kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy, opis przedsięwzięcia wraz z analizą rynku oraz oceną konkurencyjności proponowanego produktu czy usługi, kosztorys oraz forma zabezpieczenia środków (np. poręczenie lub zastaw).

Po pozytywnej weryfikacji, dochodzi do podpisania stosownej umowy, w której wnioskodawca zobowiązuje się m.in. do prowadzenia działalności, celowego wydatkowania środków oraz prawidłowego ich rozliczania. W tym też czasie przedsiębiorcy powinni już zainteresować się kolejnymi kwestiami: progami podatkowymi – czym są i jakie są ich wysokości?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here