# Czy w umowie o dzieło musi być PESEL?

## Wprowadzenie

Umowa o dzieło jest jednym z rodzajów umów cywilnoprawnych, które regulują współpracę między zleceniodawcą a wykonawcą. Często pojawia się pytanie, czy w umowie o dzieło musi być podany numer PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności). W tym artykule przyjrzymy się tej kwestii i wyjaśnimy, jakie są wymogi prawne dotyczące umowy o dzieło.

## Umowa o dzieło – podstawowe informacje

Umowa o dzieło jest zawierana w celu wykonania określonego dzieła intelektualnego lub artystycznego. Może dotyczyć różnych dziedzin, takich jak literatura, muzyka, sztuka, projektowanie graficzne czy programowanie komputerowe. Zleceniodawca zleca wykonanie konkretnego dzieła, a wykonawca zobowiązuje się je wykonać i przekazać zleceniodawcy.

## Czy PESEL jest wymagany w umowie o dzieło?

W polskim prawie nie ma przepisu, który jednoznacznie określałby, czy w umowie o dzieło musi być podany numer PESEL. PESEL jest identyfikatorem, który służy do identyfikacji osób fizycznych w Polsce. Zazwyczaj jest wymagany w umowach, które dotyczą świadczenia usług na rzecz osób fizycznych, takich jak umowy o pracę czy umowy zlecenia.

W przypadku umowy o dzieło, sytuacja może być nieco inna. Umowa o dzieło jest zawierana między dwiema stronami – zleceniodawcą i wykonawcą. Zleceniodawcą może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. Wykonawcą jest zazwyczaj osoba fizyczna, która wykonuje określone dzieło. W takim przypadku, podanie numeru PESEL wykonawcy może być opcjonalne.

## Wymogi prawne dotyczące umowy o dzieło

Chociaż numer PESEL nie jest wymagany w umowie o dzieło, istnieją inne elementy, które powinny być uwzględnione w umowie, aby była ona ważna i skuteczna. Oto kilka ważnych punktów, które powinny znaleźć się w umowie o dzieło:

### 1. Opis dzieła

Umowa o dzieło powinna zawierać dokładny opis dzieła, które ma zostać wykonane. Powinno to obejmować wszelkie szczegóły dotyczące zakresu pracy, terminów wykonania oraz ewentualnych dodatkowych wymagań.

### 2. Wynagrodzenie

Umowa o dzieło powinna określać wysokość wynagrodzenia, jakie wykonawca otrzyma za wykonanie dzieła. Może to być ustalona kwota lub stawka godzinowa.

### 3. Prawa autorskie

Umowa o dzieło powinna regulować kwestie praw autorskich do wykonanego dzieła. Zazwyczaj prawa autorskie przysługują wykonawcy, chyba że umowa stanowi inaczej.

### 4. Terminy i warunki płatności

Umowa o dzieło powinna określać terminy i warunki płatności wynagrodzenia. Może to być jednorazowa płatność po wykonaniu dzieła lub rozłożona na raty.

## Podsumowanie

Podsumowując, w umowie o dzieło nie ma obowiązku podawania numeru PESEL. Umowa o dzieło jest zawierana między zleceniodawcą a wykonawcą, a numer PESEL jest zazwyczaj wymagany w umowach dotyczących świadczenia usług na rzecz osób fizycznych. W przypadku umowy o dzieło, istotne jest uwzględnienie innych elementów, takich jak opis dzieła, wynagrodzenie, prawa autorskie oraz terminy i warunki płatności. Pamiętaj, że umowa o dzieło powinna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać wszystkie istotne informacje dotyczące współpracy między stronami.

W umowie o dzieło nie jest wymagane podanie numeru PESEL.

Link do strony kontaktowej: https://www.kontakt-handlowy.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here